OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DEFINICJE

OWS Ogólne Warunki Sprzedaży Eticod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

Sprzedawca – Eticod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-309) przy ul. Grzegorzka 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321577, posiadająca NIP 627-266-37-23, adres poczty elektronicznej: biuro@eticod.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 32 204 66 01.

Doręczenie Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) – zachodzi w momencie przekazania oferty oraz akceptacji jej postanowień przez Klienta, zaś OWS są udostępnione do wglądu na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.eticod.pl/ows

Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) – ma miejsce w momencie wyrażenia zgody na postanowienia oferty oraz przy składaniu Zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Udostępnienie Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) – OWS są dostępne do wglądu na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.eticod.pl/ows

Forma pisemna – jako równoważna formie pisemnej, określonej w art. 78 Kodeksu cywilnego, uważa się wiadomość przekazaną drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zawiera ona informacje właściwie identyfikujące nadawcę (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz korzysta z adresu e-mail obejmującego domenę firmową Sprzedawcy bądź Kupującego.

Strony – odnosi się do uczestników niniejszej Umowy, tj. Sprzedawcy oraz Kupującego.

Towar – określenie „Towar” odnosi się do wszelkich produktów i Usług Sprzedawcy, obejmujących, lecz nie ograniczających się do, towarów materialnych, usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej Sprzedawcy oraz wszelkich innych świadczeń, które mogą być przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa – rozumie się przez nią umowę, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów lub Usług, zawartą w wyniku akceptacji oferty Sprzedawcy przez Kupującego, złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszymi OWS lub w szczególnych przypadkach, poprzez zawarcie odrębnego porozumienia na piśmie.

Kodeks Cywilny – oznacza ustawę Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Dostawa – określenie to obejmuje dostarczenie Towarów lub Usług na adres wskazany w Zamówieniu, bądź do siedziby Kupującego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostawa może być realizowana przez wybranego przewoźnika, odbiór osobisty przez Kupującego lub za pośrednictwem innych metod, określonych przez Strony w ramach niniejszej Umowy.

Zamówienie – rozumie się przez nie wyrażenie zgody na ofertę Sprzedawcy lub działania mające na celu złożenie zamówienia Towarów, a także podjęcie zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dokonanie płatności za dostarczone Towary przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że ma zastosowanie pierwsza z wymienionych sytuacji.

Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną oraz osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu Towarów lub Usług u Sprzedawcy

Gwarancja – gwarancja jakości

Reklamacja – roszczenie zgłoszone w zgłoszeniu reklamacyjnym

POSTANOWIENIA OGÓLNE, OFERTA, PRZYJĘCIE OFERTY, ZAMÓWIENIE

 1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z relacji umownej są określone w ofercie, zamówieniu, umowie sprzedaży lub umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy Stronami, w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, oraz w zakresie nieuregulowanym przez ww. dokumenty, w przepisach Kodeksu Cywilnego. W przypadku wystąpienia rozbieżności lub kolizji pomiędzy treścią poszczególnych dokumentów, należy stosować się do następującej hierarchii: a) umowa zawarta pomiędzy Stronami; b) inne pisemne uzgodnienia zawarte pomiędzy Stronami; c) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS); d) Zamówienie złożone przez Zamawiającego;
 2. Zawarcie Umowy następuje w wyniku akceptacji oferty przez Kupującego, przedstawionej przez Sprzedawcę lub potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego w odniesieniu do oferowanych Towarów lub Usług.
 3. Oferta przedstawiona przez Sprzedawcę nie podlega modyfikacji przez Kupującego.
 4. Reguły Incoterms 2020 wskazane w ofercie mają na celu jedynie ustalenie miejsca oraz ceny dostawy Towaru.
 5. W sytuacji, gdy Kupujący złoży oświadczenie o przyjęciu oferty z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian lub uzupełnień (w tym poprzez zastosowanie wzorca umowy stosowanego przez Kupującego), zawarcie umowy uwzględniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Kupującego wymaga złożenia przez Kupującego wyraźnego żądania akceptacji tych zmian lub uzupełnień oraz oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia z jednoznacznym wyrażeniem zgody na zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Kupującego. W przeciwnym razie Umowa zostaje zawarta z uwzględnieniem jedynie OWS Sprzedawcy.
 6. W przypadku wystąpienia tożsamych lub wzajemnie się wykluczających warunków zawartych w OWS oraz OWZ Kupującego i Sprzedawcy, pierwszeństwo i nadrzędność przyjmuje się zgodnie z postanowieniami OWS Sprzedawcy.
 7. Kupujący przyjmuje ofertę przez złożenie Zamówienia. Składanie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS Sprzedawcy. Forma Zamówienia może przyjąć zarówno postać pisemną, jak i elektroniczną, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres handlowca lub opiekuna klienta lub na adres: bok@eticod.pl.
 8. Sprzedawca potwierdza Zamówienie złożone przez Kupującego w formie e-mail lub pisemnie wraz z określeniem, co najmniej ceny Towaru lub Usługi, sumarycznej wartości Zamówionego Towaru lub Usługi, terminu realizacji, miejsca i warunków Dostawy, warunków płatności oraz innych dodatkowych ustaleń. Potwierdzenie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
 9. Zamówienie składane na podstawie przesłanej kalkulacji przez Sprzedającego i zaakceptowanej kalkulacji przez Kupującego powinno zawierać następujące elementy:a) dane Zamawiającego; b) określenie zamawianego Towaru; c) ilość zamawianego Towaru; d) cenę Towaru; e) termin realizacji Zamówienia; f) miejsce dostawy Zamówienia.
 10. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość i treść dostarczonych materiałów do produkcji Towaru. Kupujący gwarantuje, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych oznaczeń graficznych, logotypów oraz prawa do znaków towarowych albo że posiada zgodę uprawnionego w zakresie upoważniającym go do zlecenia Sprzedawcy produkcji Towaru.
 11. W przypadku dostarczenia przez Kupującego materiałów, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z tych naruszeń, w tym wszelkich roszczeń, kosztów, odszkodowań i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku składania Zamówienia u Sprzedawcy po raz pierwszy, Kupujący załącza do niego kopie dokumentów rejestrowych.
 13. Kupujący nie może przenieść na inny podmiot wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 14. W sytuacji, gdy Sprzedawca ma wątpliwości co do sytuacji majątkowej Kupującego lub Kupujący opóźnia się z zapłatą za wcześniej dostarczony Towar, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z dalszym dostarczaniem Towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia płatności w terminie 3 dni. Po upływie tego terminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.
 15. Wzory, projekty dołączone przez Sprzedawcę do oferty, a także informacje zawarte w katalogach, broszurach, specyfikacjach technicznych, mają jedynie charakter materiałów poglądowych i nie stanowią elementu oferty, nie tworząc po stronie Sprzedawcy obowiązku dostarczenia Towaru zgodnego z takimi wzorami, projektami i rysunkami. Informacje te stają się wiążące dla Sprzedawcy jedynie w sytuacji, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone przez Sprzedawcę, w szczególności na wniosek Kupującego.

DOSTAWA

 1. Terminy Dostaw wskazane w ofercie lub potwierdzeniu Zamówienia mają charakter orientacyjny. W przypadku, gdy Kupujący nie wskaże innego miejsca Dostawy, uznaje się, że miejscem tym jest siedziba lub magazyn Kupującego. O dokładnym terminie Dostawy Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego drogą elektroniczną na wyraźne żądanie Kupującego. Przy przekazaniu Towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Odpowiedzialność Sprzedawcy za opóźnienie w dostawie Towaru ogranicza się jedynie do przypadków wyłącznej winy Sprzedawcy oraz jedynie do wartości niedostarczonej części Zamówienia.
 2. Osoba odbierająca Towar w imieniu Kupującego powinna posiadać upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego, chyba że z Zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru Towaru. Przy czym uznaje się, że osoby odbierające Towar w siedzibie Sprzedawcy mają upoważnienie Kupującego do odbioru towaru.
 3. Osoba odbierająca Towar w imieniu Kupującego zobowiązana jest do sprawdzenia i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie Dostawy (list przewozowy, WZ – specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności Towaru z Zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym w chwili jego odbioru.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego różnicy pomiędzy Towarem rzeczywiście dostarczonym a Towarem określonym w dokumentach przewozowych lub stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego opakowania, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji Towaru lub sporządzić odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem przewoźnika, a następnie powiadomić o tym Sprzedawcę w formie pisemnej. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niewykonanie przez Kupującego powyższych obowiązków oznacza: a) rezygnację Kupującego z przysługujących mu uprawnień – w przypadku uszkodzeń Towaru; b) zgodę Kupującego na zmianę zawartej Umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy Towarem dostarczonym lub jego ilością a tym, który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
 5. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu Dostawy, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego Towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
 6. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego, Sprzedawca może żądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu oraz zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie Towaru. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia za magazynowanie nieodebranego Towaru wyniesie 0,5% wartości netto nieodebranego Towaru za każdy dzień jego magazynowania. Nieodebranie Towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny, chyba że Strony postanowią inaczej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawa Towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności, jeśli spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, strajk, zarządzenie władz (w tym embargo handlowe) – również, jeśli te przyczyny wystąpiły po stronie dostawcy Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości Dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie Towaru częściami, ewentualne odstąpienie od Umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Towaru dostarczonego zgodnie z Umową.
 9. Rezygnacja z Zamówienia po zawarciu Umowy jest niedopuszczalna. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego Towaru lub złożenia przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z przyjęcia Towaru, za chwilę wydania Towaru przyjmuje się odpowiednio dzień odmowy przyjęcia przez Kupującego Towaru lub dzień poinformowania Kupującego o gotowości Towaru do odbioru. W takim przypadku Kupujący upoważnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odbiorze Towaru przez Kupującego.
 10. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru w okresie 3 miesięcy, Kupujący wyraża zgodę na jego utylizację przez Sprzedawcę na koszt Kupującego.

CENA, FAKTURA, PŁATNOŚĆ

 1. Ceny za Towary lub Usługi podawane przez Sprzedawcę są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług. Ceny za Towary lub Usługi nie obejmują ceny dostawy oraz ubezpieczenia, które podlegają dodatkowej opłacie, chyba, że w Umowie Strony postanowiły inaczej.
 2. W sytuacji, gdy waluta rozliczeniowa ustalona przez Strony Umowy stanowi EUR, Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności wyłącznie w EUR, transferem bankowym na rachunek wskazany w fakturze. Płatność w złotówkach polskich bądź walucie innej niż EUR jest niedozwolona.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności, a także prawo do przeniesienia wierzytelności wobec Kupującego na rzecz osób trzecich.
 4. Sprzedawca wyłącza możliwość stosowania jakichkolwiek rabatów, obniżek cenowych, bonusów przewidzianych we wzorcach umów obowiązujących u Kupującego, obciążających Sprzedawcę.
 5. Złożenie Reklamacji dotyczącej przedmiotu Dostawy lub Usługi nie upoważnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar lub Usługę bądź ich część.
 6. Termin płatności za Towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 7. Dniem zapłaty uważa się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym lub wpłacie do kasy Sprzedawcy.
 8. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w wyznaczonym terminie, Sprzedawca będzie uprawniony do: a) Postawienia w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły; b) Żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania Towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji Zamówień; c) Naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od wymagalnych należności.
 9. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za Towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
 10. Warunkiem zwrotu Towaru jest jego fizyczny odbiór przez Sprzedawcę oraz przeprowadzenie przez niego pozytywnej weryfikacji stanu zwróconych Towarów. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunki te uznawane są za spełnione w momencie wystawienia faktury korygującej (z tytułu zwrotu tych niewadliwych Towarów) przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca zastrzega prawo własności Towaru do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny wynikającej z Umowy, uwzględniającej w szczególności cenę: Towaru, należny podatek, koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W sytuacji, gdy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w związku z wykonaniem umowy, łączna suma należnych odszkodowań, niezależnie od podstawy prawnej, na której są dochodzone, nie może przekroczyć 15% wartości netto/brutto zawartej Umowy. Sprzedawca nie odpowiada również za utracone zyski oraz szkody pośrednie i następcze Kupującego. Wskazane ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

GWARANCJA, RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca gwarantuje, iż Towar jest zgodny z Umową, należytej jakości i wolny od wad.
 2. Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty Dostawy, a gdy Towar nie został odebrany, w terminie od dnia, w którym miał być odebrany. W przypadku Usługi, gwarancja obowiązuje przez 3 miesiące od daty jej wykonania.
 3. W celu skutecznego dochodzenia uprawnień z tytułu Gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu informacje zawierające szczegóły uszkodzenia/wady lub niesprawności Towaru, datę powstania/wykrycia uszkodzenia oraz uszkodzony Towar.
 4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru pod kątem ewentualnych wad.
 5. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne Towaru powstałe z przyczyn tkwiących w nim w dniu dostawy, materiałowych i wykonawczych – jeżeli zmniejszają one użyteczność Towaru albo jeżeli Towar nie posiada właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił.
 6. Zgłoszenie Reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wykrycia. Brak zgłoszenia Reklamacji w terminie opisanym w niniejszych OWS lub brak wymaganych informacji powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z udzielonej Gwarancji.
 7. Zgłoszenie Reklamacji następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail Handlowca lub Opiekuna klienta lub bok@eticod.pl lub pisemną poprzez przesłanie go listem poleconym (lub kurierem) na adres Sprzedawcy.
 8. Zgłoszenie Reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny lub wynagrodzenia.
 9. W przypadku uznania Reklamacji za nieuzasadnioną, Sprzedawca może żądać pokrycia przez Kupującego poniesionych przez Sprzedawcę kosztów postępowania reklamacyjnego, a w szczególności kosztów transportu oraz ekspertyz.
 10. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Sprzedawca według swego wyboru usunie wadę Towaru, dostarczy Towar wolny od wad lub zaproponuje obniżenie wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu dostawy wadliwego Towaru.
 11. Gwarancja nie obejmuje: a) Uszkodzeń Towaru spowodowanych przez Kupującego. b) Uszkodzeń Towaru spowodowanych przechowywaniem w niewłaściwych warunkach.
 12. Gwarancja obowiązuje Sprzedawcę tylko wobec pierwszego Kupującego.
 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 14. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ,

 1. Przyjmując niniejsze OWS, Kupujący potwierdza, że Towary dostarczone przez Sprzedawcę oraz wszelkie odnoszące się do nich kalkulacje, projekty z naniesionymi zmianami produkcyjnymi oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na podstawie przepisów chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kalkulacje, projekty z naniesionymi zmianami produkcyjnymi oraz dokumenty ofertowe stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, w imieniu własnym oraz swoich pracowników, traktować informacje poufne drugiej Strony jako ściśle tajne i nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie przekazywać ich osobom trzecim.
 3. Informacje poufne obejmują wszelkie informacje dotyczące działalności Stron, procesów, asortymentu, spraw wewnętrznych – w tym między innymi informacje techniczne, praktyczne i handlowe, które Strona ujawnia drugiej Stronie, bezpośrednio lub pośrednio, w formie pisemnej, ustnej lub jakiejkolwiek innej.
 4. Ujawnienie informacji poufnych jest dozwolone tym przedstawicielom i pracownikom Strony, na rzecz których ujawnienie jest niezbędne dla wykonania Umowy. Żadna ze Stron nie może wykorzystywać informacji poufnych drugiej Strony do celów innych niż realizacja Umowy. Zobowiązania dotyczące wykorzystywania, ujawniania i zachowania w poufności nie dotyczą informacji: a) które były znane Stronie otrzymującej przed ich otrzymaniem od drugiej Strony; b) które były powszechnie dostępne przed ich otrzymaniem przez Stronę otrzymującą; c) które staną się powszechnie dostępne po ich otrzymaniu przez Stronę otrzymującą, nie z winy Strony otrzymującej ani jej pracowników; d) które po ich otrzymaniu przez Stronę otrzymującą, zostaną ujawnione Stronie otrzymującej przez osobę trzecią uprawnioną do ich ujawnienia; e) których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu; f) które zostały opracowane przez Stronę otrzymującą niezależnie od informacji poufnych drugiej Strony.
 5. Każda ze Stron zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji poufnych drugiej Strony. Wszystkie kopie informacji poufnych drugiej Strony zostaną zwrócone niezwłocznie na jej żądanie, chyba, że przechowywanie takich kopii jest wymagane dla potrzeb wewnętrznych Strony otrzymującej.
 6. Sprzedawca zachowuje prawa i tytuł własności do wszelkich patentów, wynalazków, wzorów użytkowych, projektów i innych praw własności intelektualnej będących własnością Sprzedawcy. O ile umowa stron nie stanowi inaczej, Sprzedawca zachowuje tytuł własności również do wszelkich patentów, wynalazków, wzorów użytkowych, projektów i innych praw zapisanych w dowolnej formie, które zostały odkryte, stworzone, wprowadzone w praktykę lub w inny sposób wygenerowane w wyniku Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym usług wsparcia lub doradztwa.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Eticod spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-309) przy ul. Grzegorzka 21 (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: +48 32 314-02-04, adresem mailowym: biuro@eticod.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe podane przez Kupującego przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do Kupującego podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów Kupującego podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jako administratora danych jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy z Kupującym);
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami zrealizowanymi w ramach umowy zawartej z Kupującym (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdzie przez prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy jako administratora danych należy rozumieć możliwość dochodzenia i obrony roszczeń);
  • przekazywania informacji promujących działalność Sprzedawcy przy wykorzystaniu adresu mailowego oraz numeru telefonu, o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz bez wykorzystywania wymienionych środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jako administratora jest prowadzenie działań marketingowych promujących jego działalność).
 4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Kupującego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy jako administratora, m.in. dostawcom usług IT, operatorowi logistycznemu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Dane osobowe podane przez Kupującego przetwarzane będą w zależności od celu i podstawy przetwarzania do momentu: • rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym; • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych; • do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym; • do czasu wycofania zgody na działania marketingowe przy wykorzystaniu adresu mailowego oraz numeru telefonu; • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia działań na podstaw nie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego jako administratora tj. działań marketingowych bez wykorzystywania adresu mailowego oraz numeru telefonu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgodę, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe podane przez Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy oraz otrzymywanie informacji marketingowych od Sprzedawcy nie będzie możliwe.
 10. W przypadku udostępnienia przez Kupującego Sprzedawcy danych osobowych pracowników lub współpracowników Kupującego, Kupujący zobowiązuje się przed takim udostępnieniem wypełnić wobec tych osób, w imieniu Sprzedawcy, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO. Informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych pracowników lub współpracowników Kupującego zawarte są w punktach powyżej.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sprzedawca i Kupujący dążą do rozwiązania wszelkich sporów wynikających z realizacji Umów objętych niniejszymi warunkami w drodze polubownego porozumienia.
 2. W przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania sporu drogą polubowną, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosowanie przepisów prawa polskiego ma zastosowanie do umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno Sprzedawcy, jak i Kupującego, wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych OWS. Zmiany postanowień zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, gdy zostały dostarczone Kupującemu w zwyczajowo przyjęty między Stronami sposób lub w sposób ogólnie przyjęty w stosunkach handlowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w obrocie profesjonalnym realizowanym z użyciem środków komunikacji elektronicznej, tak aby mógł się z nimi zapoznać, w szczególności poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej https://en.eticod.pl/ows.
UE
ETICOD sp. z o.o.
ul. Grzegorzka 21, 40-309 Katowice – Poland
NIP 627 266 37 23  |  KRS 000321577  |  REGON 241087158
regulamin   |   polityka prywatności   |   RODO   |   ®copyright ETICOD sp. z o.o.